Fri frakt över 699 kr. Snabb hemleverans 2-3 arbetsdagar *

Hållbarhets- & kvalitetspolicy

Vår verksamhet

Plume Sweden AB är en verksamhet som fokuserar på att ta fram produkter som
underlättar graviditeten och sedan förbättrar eftervården för den nyblivna mamman.
Våra produkter tas alltid fram i samråd med och efter rådgivning av barnmorskor,
läkare och/eller annan kunnig personal inom området. Vi gör ständigt pågående
analyser av våra produkter och hur dessa kan förbättras. Idéerna till produkterna
grundar sig oftast i vilka verktyg/hjälpmedel vi själva önskat att vi haft under våra
egna graviditeter. Med hjälp av våra produkter så är vår vision att skapa en bättre
vardag för alla gravida och nyblivna mammor.

Arbetssätt och kvalitetssäkring

Produkterna från Plume Sweden AB tillverkas till största del i Kina men även i
Slovakien, Polen och Sverige. I vårt miljö- och hållbarhetsarbete satsar vi på att hitta
fler leverantörer i Sverige och därmed kunna flytta över en större del av
verksamheten till svensk mark både ur miljöperspektiv och för att gynna den
svenska arbetskraften och ekonomin. Men det viktigaste för oss är att alla kvinnor i
Sverige ska kunna ha råd till ett bättre mående, vi har därför satsat på högkvalitativa
och säkra produkter från Kina som ännu inte har samma prisklass på den svenska
marknaden och jobbar med våra potentiella svenska leverantörer för att hitta en
prismodell som fungerar för alla parter.

Alla våra produkter är korrekt märkta, följer svensk lagstiftning och uppfyller de
funktioner som våra kunder förväntar sig. Vi lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra
både våra produkter och våra leverantörer. Kraven vi ställer på våra leverantörer
berör bland annat miljö, lagstiftning och mänskliga rättigheter.

De fabriker som vi samarbetar med är noggrant utvalda och har alla gått igenom vår
kvalitetssäkring som innebär att de har bra arbetsvillkor, rätt certifikat, ett
hållbarhetstänk och miljövänliga material. De har även skrivit under vår Code of
Conduct, ett dokument där fabriken intygar att de bland annat följer lagar och regler,
inte står bakom korruption eller barnarbete, har respekt för djur och samhälle med
mera i sitt arbete. I vår process att välja vilka fabriker vi samarbetar med har vi tagit hjälp av Prevas
som arbetar med kvalitetsmiljö och arbetsprocesser. Tillsammans har vi gått
igenom samtlig dokumentation som mottagits från fabrikerna för att säkerställa att
fabrikerna uppfyller våra krav. Vi har blivit digitalt guidade genom fabrikerna och fått
dokumentation som påvisar att fabrikerna arbetar efter våra riktlinjer. I vårt arbete
framåt hoppas vi få möjlighet att besöka fabrikerna och få en ännu bättre relation
med våra leverantörer.

Hållbarhet är viktigt för oss och det är av yttersta vikt att alla inom vår gemenskap
delar samma värderingar och representerar Plume Sweden AB efter bästa förmåga.
Vi har en policy som stöttar och kompletterar befintlig lagstiftning för både anställda,
ledning och leverantörer. Plume Sweden AB har en policy som ger vägledning i hur vi
hanterar våra affärer och vilka värderingar som appliceras i vårt arbetssätt. Den
beskriver även hur vi väljer leverantörer och vad som är viktigt för oss i arbetskedjan.

Riktlinjer för vårt kvalitetsarbete

 • Vi utvärderar löpande vår kundnöjdhet och arbetar ständigt med att utveckla våra
  produkter.
 • Vi strävar efter att alltid tillhandahålla önskade produkter eller arbeta med
  förbättringar så att vi uppnår högsta kundnöjdhet.
 • Vi arbetar aktivt för att möta våra kunders behov och bedriver vår verksamhet i
  enlighet med våra intressenters krav och gällande lagar och regler.
 • Våra anställda, konsulter och samarbetspartners förväntas bidra med sina
  kunskaper och sitt engagemang för att utveckla tjänster och produkter av hög
  kvalitet.
 • Vi ska aktivt främja svenskt småföretagande genom att i den mån vi kan välja
  samarbetspartners och leverantörer från detta område.
 • Våra produkter ska alltid kvalitetstestas och vid de tillfällen Plume Sweden AB inte
  har möjlighet att närvara fysiskt vid testningen ska testerna dokumenteras via
  bild/film/text och överlämnas till Plume Sweden AB för granskning.
 • Vid returer eller klagomål så hanterar vi alla ärenden med största respekt, integritet
  och snabbast möjliga hantering genom hela processen.
 • Vi samarbetar enbart och uteslutande med fabriker som gått igenom vår
  kvalitetssäkring.

Riktlinjer för vårt miljöarbete

 • Vi ska alltid ha miljö och hållbarhet i åtanke i vårt dagliga arbete.
 • Vi ska, i de fall vi har möjlighet, uppmuntra våra kunder, intressenter och
  leverantörer att tänka på miljön. Exempelvis genom att skriva ut hur förpackningar
  och produkter ska sorteras.
 • Vi ska i största möjliga mån arbeta med digitala medel för fakturering, kundkontakt
  och andra digitaliserade områden för att minska pappersresurser.
 • Vi ska aktivt främja leverantörer och samarbetspartners som har dokumenterat
  miljöarbete.
 • I de fall vi har möjlighet så fokuserar vi på att samtransportera produkter från våra
  leverantörer.
 • I de fall vi har möjlighet att påverka så väljer vi sjöfrakt som alternativ för de
  produkter som kommer från andra länder än Sverige.
 • Vi packar alltid våra produkter med så lite luft som möjligt och väljer kartongstorlek
  efter behov. I de fall vi har möjlighet så väljer vi återvunnet material som
  packningsmaterial och undviker ex. plasttråg och liknande.

Relevanta hållbarhetsområden

Tillsammans med Almi affärsutveckling och tillväxt har vi en kontinuerlig dialog kring
hållbarhet och miljö-frågor samt får stöd i att identifiera och arbeta fram våra
målsättningar som går i linje med de Globala Målen för hållbar utveckling i Agenda
2030 och ISO 26 000.

Det finns totalt 17 mål och 169 delmål i de Globala Målen för Hållbar Utveckling
(Sustainable Development Goals) och hur mycket vi än önskar så är det inte möjligt
för oss som småföretag att arbeta efter alla. Vi har därför identifierat de mål och
delmål som vi och våra intressenter kan arbeta med där vi har störst påverkan och
som ligger i linje med vår verksamhet och affär.

De relevanta hållbarhetsområden som vi har identifierat är följande:

plume hallbarhetsomraden

Kund & Konsument: Vi strävar alltid efter att kommunicera, sälja och producera på
ett sätt som bidrar till hållbar utveckling.

Miljöfrågor: Vi tar alltid vårt miljöansvar och satsar på att använda så miljövänliga
alternativ som möjligt samt göra det vi kan för miljön både lokalt och globalt.

Samhällsfrågor & Utveckling: Vi strävar alltid efter att hålla en god inverkan på våra
kunder, följare i sociala medier och samarbetspartners/leverantörer/återförsäljare.

Mänskliga rättigheter: Vi har alltid som krav att samtliga
bolag/anställda/leverantörer/återförsäljare står bakom FN:s regler gällande
mänskliga rättigheter genom hela sin värdekedja.

Arbetsförhållanden: Vi anställer/anlitar endast personal under goda villkor som ger
möjlighet till bra arbetsförhållanden. Vi har även som krav att endast knyta
underleverantörer och partners med, enligt våra riktlinjer, gott omdöme till vårt
varumärke.

gAffärsetik: Vi sprider endast forskningsbaserad information och lämnar i de fall vi
kan även med länkar/hänvisningar till källan. Vi tar fullt ansvar för företagets
påverkan, transparens och etiska uppförande samt har full respekt för intressenters
intressen, respekt för rättsstatens principer och mänskliga rättigheter.

Relevanta hållbarhetsområden kopplade till Agenda 2030 och ISO 26 000

Vi har identifierat de mål som Plume Sweden AB har som huvudmål att stå bakom
och arbeta mot i löpande arbete nu och framåt.

De relevanta mål som vi identifierat för Plume Sweden AB är följande:

M1 Miljö – Att förebygga föroreningar
Vi hanterar vårt avfall enligt gällande riktlinjer och håller oss ständigt uppdaterade
kring hur olika material sorteras och tar vårt ansvar för att bidra till en renare värld.
Vid de tillfällen Plume Sweden AB reser så görs detta med en miljömedvetenhet och
man väljer i den mån det går alltid det mest miljövänliga alternativet.

M3 Miljö – Att verka för klimatet
I de fall vi har möjlighet att påverka väljer vi alltid sjöfrakt som fraktalternativ från
våra leverantörer. Vi väljer också samfrakt av våra produkter både från leverantör
och till kund/återförsäljare i de fall vi kan.

E4 Affärsetik – Att verka för en hållbar värdekedja
Hållbarhet är en röd tråd genom hela vår värdekedja och genom våra produkter. Vi
köper endast in produkter/material som tillverkats av verksamheter som också är
hållbara och värnar om mänskliga rättigheter, miljö och samhället i stort. Våra
produkter kan spåras om problem uppstår och genom att vi har tät och nära kontakt
med våra tillverkare och leverantörer så kan vi alltid agera ansvarsfullt.

E1 Affärsetik – Att motverka korruption
Vi arbetar alltid efter att identifiera och motverka riskerna för att vi eller våra
partners/konsulter/leverantörer/återförsäljare skulle bidra till någon form av
korruption eller utpressning. Vi står fullt ut bakom de riktlinjer som finns.

K5 Kund & Konsument – Att skydda kundernas personliga uppgifter och integritet
Vi har tagit fram en integritetspolicy som underlag till hur Plume Sweden AB arbetar
med personuppgifter och GDPR. Vår integritetspolicy kan ni läsa här:
Integritetspolicy Plume Sweden AB

K2 Kund & Konsument – Att verka för säkra produkter och tjänster
Våra produkter är kvalitetstestade och följer de regler som finns kring certifieringar,
ISO och liknande. Vi har därmed säkerställt att vi gör allt enligt regelverket för att inte
medföra någon risk för skada när våra produkter används.

K3 Kund & Konsument – Att verka för hållbar konsumtion
I vår marknadsföring tar vi hänsyn till konsumtionsnivåerna och strävar efter en
hållbar utveckling i val och köpbeslut hos kunder baserat på korrekt information och
marknadsmässiga priser.

R2 Mänskliga rättigheter – Att verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald
Vi arbetar för jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Detta innebär att vi alltid tar
hänsyn till hur vi påverkar, vad vi skriver, vilka bilder vi använder oss av och liknande
för att skapa värde och bidra till ett sunt samhälle utan diskriminering.

R5 Mänskliga rättigheter – Att identifiera risksituationer
Genom att vi är extremt noggranna i vårt urval av fabriker vi samarbetar med så
anser vi oss identifiera och bevaka de risksituationer som kan uppstå i vår direkta
värdekedja.

R6 Mänskliga rättigheter – Att värna medborgerliga och politiska rättigheter
Vi respekterar och arbetar aktivt på de sätt vi kan för att påverka utvecklingen mot en
mer öppen, fri och demokratisk värld.

R7 Mänskliga rättigheter – Att värna ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Vi värnar om demokratiska principer och mångfald samt motarbetar all form av
diskriminering. För oss är det viktigt att säkerställa goda arbetsvillkor och drägliga
levnadsförhållanden för vår personal och människor som är involverade i våra
arbetsprocesser både i Sverige och andra delar av världen. Exempelvis att vi gör
kontinuerliga kontroller och utvärderingar av våra fabriker och leverantörer.

R8 Mänskliga rättigheter – Att värna grundläggande principer och rättigheter i
arbetslivet

Vi värnar om våra medarbetare oavsett om det är en anställd på vårt huvudkontor
eller någon av våra medarbetare i produktionen i Kina eller Slovakien. Vi tar fullt
avstånd från allt vad tvångs- och barnarbete innebär.

S1 Samhällsutveckling – Att engagera oss i det lokala samhället
Som mindre verksamhet så engagerar vi oss i lokala föreningar och i frågor som
våra intressenter tycker är viktiga samt de frågor som berör vår affärslinje och våra
produkter.

S7 Samhällsutveckling – Att bidra till samhällsinvesteringar
För att bidra till en hållbar samhällsutveckling så tittar vi kontinuerligt på vilka
föreningar/verksamheter/influencers/kontaktnät som finns och som går i linje med
våra produkter och värderingar. I nuläget (2022) bidrar vi bland annat med
insamlingar till Spädbarnsfonden för att stötta deras samhällsviktiga arbete i att stötta familjer som förlorat ett barn. Vi är även öppna för, och räcker ut en hand så
ofta vi får möjlighet, att samarbeta med sjukvården, barnmorskemottagningar och
mödravårdscentraler för att på en ökad nivå kunna bidra till samhällsinvesteringar i
form av en bättre eftervård för gravida och nyblivna mammor.

A4 Arbetsmiljö – Att främja god hälsa på arbetsplatsen
Vi arbetar kontinuerligt på att ha täta samtal med våra anställda och konsulter för att
säkerställa att de mår fysiskt, psykiskt och socialt bra i sitt arbete med Plume
Sweden AB.

A2 Arbetsmiljö – Att verka för sunda arbetsvillkor
Vi betalar alltid skälig ersättning för det arbete som våra
anställda/konsulter/leverantörer utför åt oss. Vi värnar också starkt om att våra
medarbetare ska kunna hålla en bra balans mellan arbetsliv och fritid i sitt arbete
med Plume Sweden AB.